Register of public areas in the City of Helsinki

This dataset provides the register of public areas in the City of Helsinki. The register is maintained by the City of Helsinki Public Works Department. It includes information about streets and green space areas. The register is primarily used by the Public Works Department and therefore might not cover areas controlled by other departments of the City of Helsinki.

Data and Resources


Source reference to the dataset

Source: Register of public areas in the City of Helsinki. The administrator of this data is Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Rakennetun omaisuuden hallinta. The data has been downloaded from the Helsinki Region Infoshare service 15.12.2017 using the license Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Tags

Additional Info

Field Value
Author Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Rakennetun omaisuuden hallinta
Title (fi) Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri
Notes (fi) Yleisten alueiden rekisteri (Ylre) on Helsingin kaupunkiympäristön toimialan järjestelmä, joka sisältää tietoja kaupungin katu- ja viheralueista. Aineistoa ylläpidetään toimialan käyttöön eikä se pääsääntöisesti kata muiden Helsingin kaupungin hallintokuntien tai laitosten vastuulla olevien yleisten alueiden omaisuuseriä. Yleisten alueiden rekisterin tietoja käytetään ylläpidon tilaamiseen Helsingin katu- ja puistoalueille. Rekisterin tietoja hyödynnetään mm. katu- ja puisto-osaston toiminnan raportoinnissa ja yleisten alueiden omaisuudenhallinnassa. Aineisto sisältää katu- ja viheralueiden kohteiden sijainnin ja luokittelun omaisuuseriin esimerkiksi käyttötarkoituksen tai toiminnallisuuden perusteella. Mukana on myös kohteiden materiaali- ja mallitietoja. Aineisto sisältää katu- ja viheralueiden ylläpito- ja hoitoluokat sekä kohteiden kunnossapidon ja talvihoidon vastuutahoja. Joistakin kohteista on tallennettu myös omistaja- ja vuokraustietoja. Ylre-aineistoa julkaistaan WMS- ja WFS-palveluna yhdeksään eri karttatasoon jaettuna: katualueet, viheralueet, katualueen osat (alueet, pisteet, viivat), viheralueen osat (alueet, pisteet, viivat) sekä edellisistä vielä erikseen nostettu kevyen liikenteen alueet. Katualueet ja viheralueet sisältävät laajoja, aluemaisia geometrioita. Aluejako pohjautuu pitkälti asemakaavamerkintöihin. Katu- ja viherosat tarkentavat katu- ja viheralueiden aluemaisten geometrioiden sisältöä. Katu- ja viherosat voivat olla aluemaisia, viivamaisia tai pistemäisiä geometrioita, jotka kiinnittyvät katualueiden ja viheralueiden päälle. Kolme eri geometriatyyppiä on poimittu omille tasoilleen. Aluemaisia katu- tai viheralueen osia voivat olla esim. ajorata, puistokäytävä tai istutusalue. Viivamaisia osia ovat esim. erilaiset aidat tai muurit. Pistemäisinä tallennetut osat ovat usein kalusteita tai varusteita, kuten penkkejä, leikkivälineitä tai jäteastioita. Kevyt liikenne -tason kohteet ovat mukana jo normaaleissa aluemaisten katu- ja viherosien tasoissa, mutta ne on lisäksi poimittu ja yhdistetty omaksi tasokseen aineiston käytön helpottamiseksi. Rekisteriä päivitetään katu- ja puistosuunnitelmien, asemakaavojen, aluesuunnittelun ja maastokartoitusten pohjalta. Osa aineistoista on laadittu ilmakuvien perusteella. Kohteiden tiedoissa esiintyy puutteita ja virheitä, mikä kannattaa huomioida aineiston käytössä. Erityisesti pistemäisten kohteiden, kuten kalusteiden ja varusteiden, tiedot eivät välttämättä vastaa todellista tilannetta maastossa. Katu- ja viherosien rajoista osa perustuu maastomittauksiin, kun taas osa on sovitettu viitteellisesti ilmakuvista ja siksi rajat eivät ole tarkkoja. Materiaalitiedon puuttuessa on kohteen materiaaliksi kirjattu oletusmateriaali. Kohteiden omistaja- ja vuokraustietoja ei ole tallennettu kattavasti. WFS-palvelun Ylre-aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa yöaikaan, joten palvelun tarjoama data on edellisen päivän tilanne rekisteristä. Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25 (EPSG: 3879). Esimerkkikysely WFS-palvelusta: http://geoserver.hel.fi/geoserver/hkr/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=hkr:ylre_katualue&maxFeatures=5 Aineisto on myös ladattavissa useissa eri formaateissa, mm.: KML, GIF, Tiff, GeoTiff, JPEG, PNG, CSV, Esri Shape, ... Palvelun karttatasojen kentät on kuvailtu erillisessä dokumentissa täällä: http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/WFS_ylre_kenttakuvaukset.pdf Lähde: Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri. Aineistoon ja sen tietosisältöön voi tutustua helposti Helsingin kaupungin karttapalvelussa osoitteessa [kartta.hel.fi] (http://kartta.hel.fi/link/2UiVbg).
Agency Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Rakennetun omaisuuden hallinta
Categories Kaavat ja kiinteistöt, Kartat ja paikkatieto, Liikenne, Ympäristö ja luonto
Released Date 2014-08-11
Updated date
External Reference http://www.hel.fi/static/hkr/wfs/WFS_ylre_kenttakuvaukset.pdf
External Reference (en)
External Reference (se)
Geographic Coverage Helsinki
Geographic Granularity Piste, Polygoni
Notes (en) This dataset provides the register of public areas in the City of Helsinki. The register is maintained by the City of Helsinki Public Works Department. It includes information about streets and green space areas. The register is primarily used by the Public Works Department and therefore might not cover areas controlled by other departments of the City of Helsinki.
Notes (se)
Source
Temporal Coverage From
Temporal Coverage To
Temporal Granularity
Title (en) Register of public areas in the City of Helsinki
Title (se)
Update Frequency vuorokausi

Comments

Email notification on new comments: subscribe or unsubscribe.

Make a Comment

Your e-mail won't be made public. Mandatory fields are marked with a *.