Helsingin kaupungin meluselvitys 2017

Aineisto sisältää kesällä 2017 valmistuneen Helsingin meluselvityksen tulokset. EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin nyt kolmannen kerran. Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2007 ja 2012. Helsingin kaupungin selvitykseen sisältyvät tiedot tie-, raide- ja lentoliikenteen aiheuttamasta melusta.

Tie- ja raideliikenteen meluselvitys tehtiin pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Liikenneviraston ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Selvitysalueen melutasojen, melulle altistuvien asukkaiden ja kohteiden määrittämiseksi laskettiin meluvyöhykkeet ja julkisivumelu-tasot päivä-ilta-yömelutasolla Lden ja yömelutasolla Lyö 4 metrin korkeudella.

Vuoden 2017 melulaskennat tehtiin ympäristömeludirektiiviin mukaisilla tie- ja rautatieliikennemelun CNOSSOS-EU-laskentamalleilla. Edellisessä selvityksessä 2012 käytettiin yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Uusi laskentatapa huomioi muun muassa, että osa asukkaista sijoittuu rakennusten hiljaisempien julkisivujen puolelle. Uudella asukaslaskentamenetelmällä altistuvien määrä on noin puolet vanhalla laskentatavalla lasketuista.

Melulle altistuvien osuus helsinkiläisistä on samaa suuruusluokkaa kuin aiemmin, kun otetaan huomioon asukasmäärän kasvu. Uusi asuinrakentaminen melualueilla lisää laskennallisesti altistuvien asukkaiden määrää, vaikka riittävä meluntorjunta olisikin toteutettu. Mallinnus ei huomioi asuinrakennusten meluntorjuntatoimia.

Aineiston koordinaatisto on ETRS-GK25.

EU-meluselvityksen tulokset

Helsingissä tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 163 270. Melulle altistuvien asukkaiden määrä laskettiin myös aiemmin käytössä olleella asukaslaskentamenetelmällä, jotta eri vuosien tuloksia voitaisiin paremmin verrata keskenään. Tällä tavoin laskettuna tieliikenteen melulle altistuvia asukkaita on 14 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 selvityksessä.

Rautateiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 6 520. Vanhalla laskentatavalla tarkasteltuna melulle altistuvien asukkaiden määrä on kasvanut 20 prosenttia vuoden 2012 meluselvityksestä. Altistujamäärien kasvu selittyy pääasiassa uudella radan varteen sijoittuvalla rakentamisella.

Raitioliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen asukasmäärä on uudella laskentatavalla 23 920. Vanhalla laskentatavalla määrä on 20 prosenttia suurempi kuin edellisellä vuoden 2012 selvityksessä. Raitioliikenteen altistujamäärien eroavaisuuksien syitä ovat muutokset rataverkossa, kalustossa ja laskentavan tarkentuneissa asukastiedoissa sekä tarkennukset raitiovaunujen melupäästön määrittämisessä. Tulokset ovat kaupungin tasolla keskimäärin yhtenevät, mutta tarkennuksista johtuen paikalliset erot voivat olla merkittäviä.

Metroliikenteen päivä-ilta-yö-melutasot Lden ovat tässä selvityksessä pienemmät kuin edellisillä selvityskierroksilla, mutta uuden metroradan varteen sijoittuvan rakentamisen myötä altistujamäärä on pysynyt lähes samana kuin vuonna 2012. Uudella laskentatavalla päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB melu-vyöhykkeen asukasmäärä on 3 290. Melutason pienentymistä selittävät sääkorjauksen käyttö, muutokset metron liikennöinnissä, käytettävässä kalustossa ja tarkennukset asukastiedoissa sekä erot laskentamallissa.

Kansallinen meluselvitys

Meluselvityksen lisätyönä tehtiin laskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla melusuureille LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 kahden metrin laskentakorkeudella.

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen ohjearvojen nojalla. Ohjearvot koskevat päivän ja yöajan keskiäänitasoja LAeq ja ne on sidottu pohjoismaiseen laskentamalliin. Meluselvityksen täydennys tehtiin, koska Helsingin EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 tuloksia ei voida suoraan verrata kansallisiin melutason ohjearvoihin. Lisäksi ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä käyttöön otetun uuden CNOSSOS-EU-melulaskentamallin vuoksi haluttiin lisää vertailukelpoista tietoa melulle altistuvien asukkaiden määrästä verrattuna vuoden 2012 meluselvitykseen.

Pohjoismaisella laskentamallilla saadut tulokset ovat katuliikenteen osalta hyvin yhtenevät aiemman selvityskierroksen laskentatuloksien ja väkiluvun kasvun kanssa. Tie- ja katuliikenteen yli 55 dB päiväajan keskiäänitasolle LAeq (7-22) altistuu 4 prosenttia enemmän asukkaita kuin vuonna 2012.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Meluselvitysten pohjalta laaditaan parhaillaan Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 18.7.2018 mennessä.

Data ja resurssit


Lähdeviite aineistoon

Lähde: Helsingin kaupungin meluselvitys 2017. Aineiston ylläpitäjä on Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut. Aineisto on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 15.12.2017 lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

Avainsanat

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjän www-sivut https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/liikenne-ja-kartat/ymparistovaikutukset/julkaisu-04-17.pdf
Ylläpitäjä Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Virasto Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Ympäristöpalvelut
Kategoriat Kartat ja paikkatieto, Liikenne, Ympäristö ja luonto
Julkaisupäivämäärä 15/11/2017
Päivityspäivämäärä
Ulkoinen linkki
Ulkoinen linkki (en)
Ulkoinen linkki (se)
Maantieteellinen kattavuus Helsinki
Maantieteellinen tarkkuus Polygoni
Kuvaus (en) This dataset provides the traffic noise zones in Helsinki.
Kuvaus (se)
Lähde
Aikasarja alkaa
Aikasarja päättyy
Aikasarjan tarkkuus
Otsikko (en) Traffic noise zones in Helsinki 2017
Otsikko (se) Helsingfors bullerutredningar 2017
Päivitysväli

Kommentit

Sähköposti-ilmoitukset kommenteista: tilaa tai peru tilaus.

Kommentoi

Sähköpostiasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *:llä.